Άρθρα

Μένη Μαλλιώρη » Εκδηλώσεις, Εσωτερικό, Ευρωβουλή, Ομιλίες - Χαιρετισμοί » Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υγεία και φροντίδα υγείας: προοπτικές και προκλήσεις

Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υγεία και φροντίδα υγείας: προοπτικές και προκλήσεις

«Αστέρας» Βουλιαγμένης, 15-17/5/2003

 

Συνέδριο με θέμα «Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υγεία και φροντίδα υγείας: προοπτικές και προκλήσεις»

Οργάνωση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)

 

Η πέμπτη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που υπογράφηκε πρόσφατα στην Aθήνα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της. Και αυτό γιατί μια Ενωση με 25 ή περισσότερα κράτη μέλη απαιτεί πολύ βαθύτερες μεταρρυθμίσεις, μεγαλύτερη  εμβάθυνση προκειμένου να εγγυάται:

-την Δημοκρατία

-την Αποτελεσματικότητα

-την Διαφάνεια

-την χρηστή Διακυβέρνηση

Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που παράλληλα με τις διαδικασίες διεύρυνσης, ολοκληρώνεται και το έργο της Συντακτικής Συνέλευσης  για το Μέλλον της Ευρώπης και την υιοθέτηση ενός Συντάγματος για τους Ευρωπαίους

Πολίτες, που θα ζουν σε ένα χώρο

– Ειρήνης,

– Ασφάλειας,

– Ελευθερίας,

– Ευημερίας    και

– Σταθερότητας

Σύμφωνα με την ισχύουσα Συνθήκη η Δημόσια Υγεία καλύπτεται από το άρθρο 152 το οποίο αναφέρει σαφώς ότι

«1. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου.

Η δράση της Κοινότητας, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Η δράση αυτή καλύπτει την καταπολέμηση των μεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας, ευνοώντας τη διερεύνηση των αιτιών τους, της μετάδοσης και της πρόληψης τους, καθώς και την ενημέρωση και την διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας.

Η Κοινότητα συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών για τη μείωση της βλάβης που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και της πρόληψης.

2. Η Κοινότητα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στους τομείς που αναφέρει το παρόν άρθρο και, εν ανάγκη στηρίζει τη δράση τους.

Τα κράτη μέλη συντονίζουν μεταξύ τους, σε συνδυασμό με την Επιτροπή, τις πολιτικές και τα προγράμματα τους στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω. Η Επιτροπή μπορεί να αναλαμβάνει, σε στενή επαφή με τα κράτη μέλη, κάθε χρήσιμη πρωτοβουλία για την προώθηση του συντονισμού αυτού.

3. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη ευνοούν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα δημόσιας υγείας.

4. Η δράση της Κοινότητας στον τομέα της δημόσιας υγείας αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται στο παραμικρό οι αρμοδιότητες των κρατών μελών σε ότι αφορά την οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης «.

Τα πρόσφατα προβλήματα στον τομέα της υγείας, όπως το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο, ή παλαιότερα η Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια, κατέδειξαν την αδυναμία του άρθρου 152 για Κοινοτική δράση.

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας, παρουσιάστηκε στις εργασίες της Συντακτικής Συνέλευσης, ένα νέο άρθρο που θα δίνει την δυνατότητα ισχυροποίησης της Νομικής βάσης για την Δημόσια Υγεία και θα επιτρέπει καλύτερο συντονισμό και εναρμονισμένες δράσεις.

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης οι υποψήφιες χώρες, πέρα από την απλή μεταφορά και εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου, που στον τομέα της υγείας καλύπτει ένα σχετικά περιορισμένο αριθμό κανονισμών, οδηγιών, αποφάσεων και συστάσεων, καλούνται να υιοθετήσουν κατευθυντήριες αρχές για την σύγκλιση των στόχων και των πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής προστασίας. Οι κυριότερες από τις αρχές αυτές είναι :

– Αλληλεγγύη απέναντι στους κινδύνους ανεξάρτητα από το εισόδημα

– Προσβασιμότητα όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας

Ποιότητα υπηρεσιών

– Σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας

Παρά τις συνεχείς βελτιώσεις, το επίπεδο της υγείας των πολιτών στα νέα κράτη μέλη υστερεί σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα στις υπό διεύρυνση χώρες η παιδική θνησιμότητα και η επίπτωση ή επανεμφάνιση κάποιων χρόνιων ή μολυσματικών παθήσεων είναι υψηλότερη, το προσδόκιμο επιβίωσης μικρότερο, η κατάχρηση νομίμων και παρανόμων ψυχοδραστικών ουσιών αυξάνεται, γίνεται «κατάχρηση» της ψυχιατρικής.

Ταυτόχρονα, οι πόροι για υγεία και περίθαλψη είναι περιορισμένοι και το μερίδιο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος που προορίζεται για τον τομέα της υγείας στις υποψήφιες χώρες είναι 5,8% σε σύγκριση με το 8,7% στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Κατά τη διάρκεια της προσχώρησης εγκρίθηκαν πολυάριθμα προγράμματα συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διεθνών οργανισμών, των κρατών μελών και τρίτων χωρών για να ενισχύσουν τη διαδικασία υγειονομικής μεταρρύθμισης στα νέα κράτη μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένας σημαντικός εταίρος στον τομέα της υγείας. Τώρα έχει τη δυνατότητα να παίξει εξίσου σημαντικό ρόλο στις νέες χώρες. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Τράπεζας έχει αναγάγει από το 2000 τον τομέα αυτό σε μία από τις τρεις κορυφαίες προτεραιότητες.

Σημαντική άλλωστε κρίνεται και η μακρόχρονη εμπειρία και συνεργασία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας με τις υποψήφιες χώρες.

Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια μιας διαδικασίας που θέλουμε να επιτύχει. Η Ευρώπη είναι μία οικογένεια που σιγά-σιγά ξαναβρίσκεται. Το παραπέτασμα βρίσκεται καταγής και τα αμοιβαία υγειονομικά πρότυπα είναι, τουλάχιστον για εμάς, εξίσου σημαντικά με την οικονομική και δημοκρατική σταθερότητα των γειτόνων μας. Αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε και γι’αυτή θα παλέψουμε.

Ταξινομημένο σε: Εκδηλώσεις, Εσωτερικό, Ευρωβουλή, Ομιλίες - Χαιρετισμοί · Ετικέτες: